เครือแก้วกรุงไทย

“เราเชื่อมั่นว่าระบบค้าของเก่าเดิม และผู้ประกอบการที่มีอยู่ มีศักยภาพที่จะพัฒนา นำเอาเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ใหม่ บวกจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อม เข้ามาพัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ ให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างเป็นระบบ และเติบโตคู่สังคมไทยใน “ยุคดิจิตัลต่อไป””

Reduce
Minimise the amount of
waste we produce.

Reduce
Minimise the amount of waste we produce.

Reuse
Reusing items more than
once.

Reuse
Reusing items more than once.

Recycle
Convert waste intoreusable
material.

Recycle
Convert waste intoreusable material.

Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane Paper Plane

เครือแก้วกรุงไทยมีสาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ดูสาขาทั้งหมด

พันธกิจของแก้วกรุงไทย

เสริมสร้างเครือข่ายการจัดหา การตลาด การขาย โลจิสติกส์และการผลิต ให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านความรู้รีไซเคิลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และแสวงหาโอกาสในสินค้ารีไซเคิลที่มีศักยภาพในอนาคต อาทิ อลูมิเนียม พลาสติก และการเป็นผู้รับกำจัดขยะอุตสาหกรรม

วิสัยทัศน์

บริการของเครือ

แก้วกรุงไทย

องค์กรธุรกิจรีไซเคิลชั้นนำในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รีไซเคิลขวด PET ใช้ใหม่ได้ กอบกู้วิกฤตขยะ